Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku wpłynęła do siedziby Spółki rezygnacja Pana Marka Nowickiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2018 roku. Pan Marek Nowicki nie podał powodów podjęcia decyzji o rezygnacji.
Jednocześnie w dniu 4 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki Pana Pawła Wieliczko, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”
  • Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu