Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Aktualna struktura akcjonariatu Stoppoint S.A. przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko / nazwa Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ
Emitent – akcje własne do umorzenia 290 563 630 87,31% 87,31%
Pozostali akcjonariusze 42 220 831 12,69% 12,69%
SUMA 332 784 461 100,00% 100,00%