Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512_ informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, spółkę I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 6 grudnia 2018 roku, o następującej treści:

“Niniejszym występując w imieniu I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki _dalej “Spółka”_, akcjonariusza spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 _dalej “Emitent”_, w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. 2018 poz. 512_, zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariusza, spółkę I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach Emitenta było zawarcie przez Spółkę w dniu 4 grudnia 2018 roku trzech umów nabycia łącznie 31.325.000 sztuk akcji Emitenta.
Przed zmianą udziału Spółka nie posiadała akcji Emitenta.
Po zmianie udział Spółka posiada łącznie 31.325.000 akcji Emitenta reprezentujących 9,41% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 31.325.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowiących 9,41% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Jednocześnie informuje, że inne podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Emitenta ani nie doszło do zawarcia żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz że Spółce nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”