Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A.

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512_ informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Damiana Puczyńskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 6 grudnia 2018 roku, o następującej treści:

“Niniejszym występując jako akcjonariusz spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _spółki notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect_ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 _dalej “Spółka”, “Emitent”_, w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _Dz.U. 2018 poz. 512_, zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Datą zdarzenia powodującą zmianę udziału w głosach w Spółce było zawarcie przeze mnie w dniu 4 grudnia 2018 roku warunkowej umowy zbycia wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki, tj. 265.563.630 sztuk akcji.
Przed zmianą udziału posiadałem łącznie 265.563.630 akcji Spółki reprezentujących 79,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 265.563.630 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 79,80% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W związku z zawarciem ww. umowy sprzedaży akcji Spółki, obecnie nie posiadam żadnych akcji Emitenta.
Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji