Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji Emitenta w celu umorzenia, umowy przejęcia praw oraz umowy potrącenia wierzytelności

Treść raportu:
Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku powziął informację o zawarciu w dniu 4 grudnia 2018 roku warunkowej umowy nabycia 25.000.000 _słownie: dwadzieścia pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G posiadanych przez I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki celem umorzenia.
Wynagrodzenie I-dotcom LLC z tytuły zbytych akcji zostało określone w łącznej kwocie wynoszącej 3.000.000 _trzy miliony_ złotych.
Umowa została zawarta pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu oraz uchwały te zostaną zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Jednocześnie w dniu 5 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 4 grudnia 2018 roku ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki umowy przejęcia praw. Przedmiotowa umowa została zawarta w związku z podpisaną przez strony Umową Licencyjną na wdrożenie systemów informatycznych z dnia 11 stycznia 2017 roku. W związku z faktem, że Emitentowi nie udało się zrealizować celów biznesowych związanych z powyższą umową, Spółka przenosi za kwotę 3.000.000 zł _słownie: trzy miliony złotych_ na rzecz I-dotcom LLC wszystkie składniki i prawa wynikające z Umowy Licencyjnej na wdrożenie systemów informatycznych z dnia 11 stycznia 2017 roku wraz z wszelkimi prawami z nią związanymi i nie będzie korzystać ani rościć z żadnych praw wynikających z wymienionej Umowy teraz ani w przyszłości, w tym do całości lub pojedynczych składników oraz licencji.
Termin płatności ustalono na 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy na podstawie wystawionej przez Emitenta faktury.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Niezależnie od powyższego, w dniu 5 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu w dniu 4 grudnia 2018 roku ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności w kwotach 3.000.000 złotych.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawnaArt. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.