Rapoty bieżące ESPI

Raport 4/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 28 maja 2019 roku

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/33335575,stoppoint-sa-4-2019-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-stoppoint-s-a-ktore-odbylo-sie-w-dniu-28-maja-2019-roku

0
Read More

RAPORT 24/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A. Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512_ informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki,…

0
Read More

RAPORT 23/2018

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A. Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512_ informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki,…

0
Read More

RAPORT 22/2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STOPPOINT S.A. Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512_ informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki,…

0
Read More

RAPORT 21/2018

Zawarcie warunkowej umowy nabycia akcji Emitenta w celu umorzenia, umowy przejęcia praw oraz umowy potrącenia wierzytelności Treść raportu: Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku powziął informację o zawarciu w dniu 4 grudnia 2018 roku warunkowej umowy nabycia 25.000.000 _słownie: dwadzieścia pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G posiadanych przez I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki celem umorzenia. Wynagrodzenie I-dotcom LLC z tytuły zbytych akcji…

0
Read More