ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ DAZUMI SP. Z O.O. ORAZ WARUNKOWEJ UMOWY NABYCIA AKCJI EMITENTA W CELU UMORZENIA ORAZ WARUNKOWEJ UMOWY POTRĄCENIA WIERZYTELNOŚCI

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku zawarł Panem Damianem Puczyńskim umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich 16.194 _słownie: szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery_ udziałów spółki zależnej, Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Spółka zależna”_, za łączną cenę 956.000 _słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy_ złotych.
Strony ustaliły, że cena sprzedaży zostanie uiszczona do dnia 30 listopada 2019 r.
Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta oraz zgody w formie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na zbycie udziałów Spółki zależnej.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Jednocześnie w dniu 4 grudnia 2018 roku Zarząd Emitenta zawarł z Panem Damianem Puczyńskim umowę dotyczącą nabycia wszystkich posiadanych przez Pana Damiana Puczyńskiego akcji serii F w liczbie 265.563.630 celem ich umorzenia za wynagrodzeniem.
Wynagrodzenie Pana Damiana Puczyńskiego z tytuły zbytych akcji zostało określone w łącznej kwocie wynoszącej 956.000 _dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy_ złotych.
Strony ustaliły, że cena sprzedaży zostanie uiszczona do dnia 30 listopada 2019 r.
Umowa została zawarta pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego i zmianie Statutu oraz uchwały te zostaną zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Oprócz powyższego w dniu 4 grudnia 2018 roku Zarząd Emitenta zawarł z Panem Damianem Puczyńskim warunkową umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności. Umowa została zawarta pod warunkiem wykonania dwóch powyższych umów.